• %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • %
 • BITCOIN
  427899,389
  % -9,66
 • BIST 100
  %

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik bir sistemdir. İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu Kaydi Sistem Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 

Uygulama, tüm Türkiye’ye yayılmış olup 600’ü aşkın şirketi ve 3000’i aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır. KAP’a bildirimler, elektronik sertifikalar kullanılmak şartıyla gönderilir. Bu bağlamda ortaklıklar, bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurma zorunlulukları vardır. Borsa İstanbul‘da işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarını ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alma talebiyle Kurul’a başvuru yapıldığı tarihte, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir.

Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması zorunluluğu aranmaktadır. KAP sisteminde, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklıklar ile borsa yatırım fonlarının yanı sıra yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, işlem görmeyen yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri de bildirim gönderebilir. Bağımsız denetim şirketleriyse, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklamak amacıyla ilgili ortaklığa elektronik ortamda gönderirler. Kamuyu aydınlatma platformu neler yapar ?

KAMUYU AYDINLATMA;

Sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemelerin temelinde pay sahiplerinin korunması, kamunun aydınlatılması, sermaye piyasalarımızın güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasının sağlanması ilkeleri yer almaktadır. Sermaye piyasalarında sağlıklı fiyat oluşumu, şirket ile ilgili bilgilerin,
– Tam, tarafsız, anlaşılır ve doğru olarak,
– Zamanında,
– Tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgili tarafların mümkün olduğunca eş zamanlı olarak erişebileceği yöntemle duyurulması ile mümkündür.

Kamuyu aydınlatma platformu uygulamalarını iki grupta sınıflandırabiliriz:

1-ZORUNLU KAMUYU AYDINLATMA UYGULAMALARI

Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde yapılması gereken kamuyu aydınlatma uygulamalarıdır. Özel durumların, finansal raporlarını veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) düzenlemeleri çerçevesinde talep edilen diğer bilgilerin kamuya açıklanması (aylık bildirimler, haftalık raporlar, vb.) zorunlu kamuyu aydınlatma uygulamaları örneklerindendir.

2-GÖNÜLLÜ KAMUYU AYDINLATMA UYGULAMALARI

Yasal düzenlemeler ile kamuya açıklanması gereken hususlara ek olarak, şirketlerin gönüllü olarak yaptıkları kamuyu aydınlatma uygulamalarıdır. Sürdürülebilirlik raporlamaları gönüllü kamuya aydınlatma uygulamasına örnek olarak verilebilir.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAP’IN KULLANIMI HANGİ KOLAYLIKLARI SAĞLIYOR?

Bildirimi Gönderen Kesimler Açısından;

– Bildirimlerin elektronik imzayla güvenli toplanması,
– Bilginin seri bir şekilde, aracısız olarak anında kamuyla paylaşımı,
– 7/24 esasına göre bildirim gönderim imkanı,
– Kağıt tasarrufu ve bürokrasi azaltımı.

Yatırımcıların Açısından;

– Bilgiye eş zamanlı olarak seri bir şekilde ulaşım,
– Ortaklıklara ilişkin güncel genel bilgilere tek kanaldan hızlı ulaşım imkanı,
– KAP internet sitesinden anlık veya geçmişe dönük bildirimlere ücretsiz erişim imkanı,
– Ortaklıklar bazında belirli finansal tablo kalemlerini karşılaştırma olanağı,
– Elektronik arşiv bildirim türüne, gönderen şirkete, konulara göre geçmişe dönük bilgi sorgulama imkanı,
– Bildirim şablonları yoluyla bilgi kalitesinin artırılması.

Düzenleyici Otoritelerin Açısından;

– Düzenleyici kurumların asli görevlerine odaklanmaları yolunda bir adım,
– Kağıt tüketimi ve bürokrasi azaltımı,
– Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bildirimlerde bulunması gereken asgari unsurlar tanımlanarak, bilgi kalitesinin artırılması, tam, anlaşılır, ihtiyaca uygun ve doğru bilginin kamuya açıklanmasının sağlanması.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ORTAKLIKLARIN KAMUYU AYDINLATMA;

1. FİNANSAL RAPORLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Finansal raporların düzenlenmesi ve ilgililere sunulması ile ilgili esaslar, SPK’nın “Sermaye Piyasası’nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile düzenlenmiştir. Finansal tabloların hazırlanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınır. Finansal raporlar; finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporlardır. Finansal tablolar ise dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosunu içerir.

Tebliğ kapsamında kamuya yapılacak açıklamaların;

• Bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlar için, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde işletmeye ulaştığı ve aynı gün yönetim kurulunca kamuya açıklanmak üzere kararın alındığı,
• Bağımsız denetimden geçmemiş finansal raporlar için ise, işletme yönetim kurulu tarafından finansal raporların kabulüne dair kararın alındığı tarihi izleyen ilk iş günü sonuna kadar yapılması gerekir.

Borsa Şirketlerinin Finansal Rapor Gönderim Süreleri

3’er Aylık Ara Dönem Finansal Raporlar aşağıdaki gibidir:

Finansal Tabloların Tipi = Konsolide olmayan 60 gün / Konsolide = 70 gün
Bağımsız Denetimden Geçmemiş = 30 gün / Bağımsız Denetimden Geçmiş = 40 gün

2. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili esaslar, SPK’nın “Özel Durumlar Tebliği” ile düzenlenmiştir. Özel durumlar, sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek içsel veya sürekli bilgiler olarak tanımlanmıştır. İçsel bilgi, sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir. Sürekli bilgi ise içsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi, olay ve gelişmeler olarak tanımlanmıştır.

Aşağıdaki bilgiler sürekli bilgi kapsamındadır:

– Ortaklığın sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler,
– Paya dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin açıklama yükümlülüğü,
– Genel bilgilerin yayınlanması,
– Bilgilendirme politikası,
– Genel Kurul ve sermaye artırımına ilişkin bilgilerin açıklanması,
– Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççıların diğer açıklamaları. Özel durumlara ilişkin açıklamaların Tebliğ’de aksi belirtilmedikçe derhal yapılması esastır. Ancak Tebliğ’de bazı sürekli bilgi tipleri için belirli gönderim süreleri tanımlanmış olup, Tebliğ’de belirtilen sürelerde kamuya açıklanması gerekmektedir. İçsel bilgi, somut bir olaya ilişkin, makul bir yatırımcının yatırım kararını alırken anlamlı kabul edebileceği, kamuya açıklanmamış durumlarla ilgili, sermaye piyasası aracının alım satımında kullanılması durumunda kullanıcısına bu bilgiden haberi olmayan diğer yatırımcılara nazaran avantaj sağlayabilecek olan, kamuya açıklandığı takdirde söz konusu sermaye piyasası aracının değerinde veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki yaratabilecek bilgidir.

İçsel bilgilerin, ortaklığın mali durumu veya faaliyetleri nedeniyle sermaye piyasası aracının değeri üzerinde etkili olup olmayacağı, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyip etkilemeyeceği, haklarını kullanmalarına yönelik olay ve gelişmeler ve ortaklığa özgü koşullar çerçevesinde ortaklıklarca değerlendirilip, açıklama yapılmasına karar verilmelidir. İçsel bilgiler ve bu bilgilere ilişkin daha önce kamuya açıklanan hususlardaki değişiklikler ortaya çıktığında veya öğrenildiğinde ihraççılar tarafından kamuya açıklama yapılması gerekir.

3. HAK KULLANIMI BİLDİRİMLERİNİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Hak Kullanımı bildirimleri, genel kurula katılma, kar payı alma, sermaye artırımına katılma gibi şirket ortaklarının temel haklarına ilişkin olarak ihraççılar tarafından yapılan bildirimlerdir. Esas olarak birer özel durum açıklaması olmakla beraber bu kapsamda yapılan bildirimler ortakların kullanacakları haklara ilişkin olması sebebiyle daha özellikli bildirimler olarak sadece yatırımcılar değil fiyat bölünme işlemleri ve endeks hesaplamaları nedeniyle Borsa, gerekli kaydi işlemlerin yapılması amacıyla da MKK tarafından takip edilmektedir.

Hak kullanım bildirimleri özetle aşağıdaki gibidir;

– Genel Kurul
– Sermaye Artırımı, Kar Payı Ödemeleri,
– Borçlanma Aracı İşlemleri
– Ayrılma Hakkı, Satma Hakkı, Ortaklıktan Çıkarma,
– Birleşme, Bölünme, Devrolma,
-Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanması,
– Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri .

4. DİĞER BİLDİRİMLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI- Kamuyu Aydınlatma Platformu

Diğer bildirimler, finansal raporlar ve özel durumlar dışında SPK, MKK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklıklar ve katılma payları işlem gören borsa yatırım fonları tarafından kamuya açıklanan bildirimlerdir.

Bu çerçevede,

– Aylık bildirimler,
– Portföy Dağılım Raporları
– Esas sözleşme, fon iç tüzüğü,
– İzahname, sirküler,
– Bölünme, birleşme ve pay dağıtım duyuruları,
– Şirket Genel Bilgi Formu,
– Pay Alım Teklifi Bilgi Formu,
– Herhangi bir otoriteye verilen mali tablo gibi bildirimler diğer bildirimler kapsamındadır.

Finanspiyasalar Ailesi